قابلیت نصب دوربین و جراغ بر روی دیوارها وجود دارد 
1
5
2
31